M Show
2021 Autumn
Chan Kin Chung Christopher Cheung Tsong Pu J. C. Kuo Leung Siu Hee Lee Ming-Chung
Graphic Arts
Jan Yih-Shiow Li Wen-Tsien Li Ji-Jheng Tsong Pu Chang Cheng Jen Kuo Wei-Kuo Chu Jia-Guu Lin Hsien-Chun HKUN Wang Tung-Shuo
Works on Paper
Tsong Pu J. C. Kuo Dawn Chen-Ping Leung Siu Hee Chang Cheng Jen Yang Ming-Dye Kuo Rung-Hua Lin Zhao-An Chen Hua-Jun Shiau-Peng Chen
Publications
Hsiung Ping-Ming Chan Kin Chung Christopher Cheung Tsong Pu J. C. Kuo Hu Kun-Jung Lee Ming-Tse Shiau-Peng Chen