M Show
2020 Autumn
Chan Kin Chung Christopher Cheung Tsong Pu Leung Siu Hee Wu Tien-Chang Kevin Yu Wu Tung-Lung
2019 Autumn
Tsong Pu J. C. Kuo Lin Chin-Fong Hu Kun-Jung Wu Tien-Chang Kevin Yu Lee Ming-Chung Liu Shih-Tung Wang Ren-Jye Yang Jen-Ming