M Show
2018 Autumn
Chan Kin Chung Christopher Cheung J. C. Kuo Chu Teh-I Hu Kun-Jung Wu Tien-Chang Kevin Yu Lee Ming-Chung Lai Chiu-Chen Wu Tung-Lung